Het gebeurt in Veenendaal onder de naam ICT Campus. Anne Westhoff is programmamanager van dit programma en vertelt dat de gemeente hierbij de regierol heeft. “De gemeente heeft een kwartiermaker gefinancierd, die contacten legde tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Een speerpunt van de gemeente binnen deze samenwerking is cross-over innovaties stimuleren tussen bijvoorbeeld Food en ICT en daarnaast ICT startups begeleiding geven. De gemeente is de verbinder, de projecten worden door de partijen zelf uitgevoerd.”

Innovaties

Het programma ging dit jaar van start en de eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. “De eerste cross-over innovatieprojecten zijn gestart en er is een convenant gesloten voor het ICTLab4FoodValley voor real life afstudeeropdrachten. De ICT Campus is nu nog een virtuele campus die het  verzamelpunt vormt voor startups, studenten en het bedrijfsleven. Daarbij hebben we wel een ‘clubhuis’ langs de A12 voor ontmoeting en kruisbestuiving.”

Over vijf jaar wordt het gezien als hét ICT center voor food, health en techniek.

Westhoff verwacht dat de ICT Campus over vijf jaar gezien wordt als hét ICT center voor food, health en techniek. “We hebben dan gezorgd voor een natuurlijke aantrekkende werking op ICT bedrijven en ICT studenten.”

Hoewel het nog te vroeg is om banengroei te constateren als gevolg van de samenwerking, ziet Westhoff al de eerste resultaten. “Zo wilde een Veenendaals ICT bedrijf vanwege uitbreiding naar de Randstad verhuizen, maar door de ontwikkelingen van het afgelopen jaar in dit programma heeft het besloten uit te breiden binnen Veenendaal en te participeren in de samenwerking met onderwijs en andere bedrijven.

Boost voor werkgelegenheid

Klaas Mollema is CEO bij Hillstar. Hij vertelt: “Hillstar participeert in de samenwerking om projecten en werkgelegenheid een boost te geven. Ons bedrijf houdt zich vooral bezig met software en komt tijdens thema-avonden veelvuldig in aanraking met andere bedrijven en kennisinstituten.

Dat levert nieuwe opdrachten op, maar ook nieuwe inzichten en samenwerkingen. Een voorbeeld van dat laatste is de samenwerking met een proces automatiseringsbedrijf. We waren twee ‘eilanden’ en nu versterken we elkaar. Iedereen wil graag de beschikbare kennis delen.

Doordat het onderwijs ook betrokken is heeft dat directe gevolgen voor de opleidingen. Deze passen nu beter bij de vraag uit het bedrijfsleven. Wat moet een student weten om in deze regio te kunnen blijven en hier prettig te werken?”

Studenten blijven in regio

 “Over een aantal jaar wil deze regio een kennis-as zijn voor ICT, machinebouw en de agro sector. De gemeente heeft een faciliterende rol hierin en we merken dat er nieuwe dingen ontstaan door het enorme enthousiasme van alle deelnemende partijen. Er doen alleen al honderd ICT bedrijven met meer dan drie medewerkers mee.

Er is contact met startups, die we voor de samenwerking waarschijnlijk niet gevonden hadden. De studenten van de kennisinstituten voeren projecten uit bij bedrijven waardoor hun kennis up to date is. We willen graag dat zij in de regio blijven, want dat is ook in ons eigen belang.”

Praktisch onderzoek

Deny Smeets is Programma Manager Smart Industry aan de HAN University of Applied Sciences. “Er kwam de laatste jaren al steeds meer verbinding tussen kennisinstituten en het bedrijfsleven, maar deze samenwerking versnelt dat. De kennisinstituten passen in hun ontwikkeling steeds meer praktisch onderzoek toe. In de verbinding met het bedrijfsleven hebben de studenten stages en afstudeerprojecten bij bedrijven.

Zij komen daardoor direct in aanraking met innovaties van nu en leren daarvan. De ontwikkelingen in technologie staan nooit stil; vroeger maakten onze studenten een simpele webpagina, daarna een complete website en nu een database-applicatie op Internet. Die kennis heeft ook een plek in onze opleidingen; in een minor of een semester in de hoofdfase na de propedeuse.

Door de samenwerking worden bedrijven ook actief in de opleiding gebracht; zij bieden projecten aan voor onze studenten. Daarnaast zijn er beroepenveldcommissies die speerpunten in de ontwikkelingen vaststellen. Daarbij willen we niet alleen bezig zijn met de allernieuwste technologieën (locomotief), maar blijven we ook bezig met bedrijven die nog niet zover gevorderd zijn (wagons).

Als kennisinstituut willen we in de hele trein aanwezig zijn zodat bedrijven zich kunnen doorontwikkelen. Dat geeft meer mobiliteit voor onze studenten; meer projecten in verschillende bedrijven geeft een bredere basis. Wel zoeken we bewust naar projecten die bij de leerprofielen passen. De kennisuitwisseling bij projecten in bedrijven werkt twee kanten op, want de docent die de studenten begeleidt kan ook zijn kennis delen met het bedrijf.”

De reactie van Burgemeester Wouter Kolff

"Het is mooi om te zien wat de clustering van kennis en ervaring binnen de triple helix kan opleveren. We werken met elkaar samen om ICT-centrum Veenendaal verder uit te bouwen. Daarbij richten we ons niet alleen op de ICT-sector, maar stimuleren we nadrukkelijk cross-overs met andere sectoren, zoals Food & Health. Deze innovatieve ontwikkelingen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid in Veenendaal en in de regio FoodValley."