Peter den Oudsten
Burgemeester Enschede

Twente heeft volgens Den Oudsten de juiste voorwaarden om ontwikkelingen regionaal op te pakken. Vanuit de Twentse verbondenheid, maar ook ruimtelijk en economisch is er in Twente sprake van een ‘Daily urban system’. Den Oudsten: “Decentralisatie biedt kansen, maar sommige aandachtsvelden zijn groter dan de gemeente. De maatschappij ontwikkelt zich op verschillende schalen. Langs de lijn van economie vraagt dit een andere aanpak dan zorgvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan innovatie, infrastructuur en bedrijventerreinen.” Den Oudsten is er dan ook voorstander van om economische ontwikkeling door te zetten op een hoger niveau dan gemeentelijk. Zelfs landsgrensoverschrijdend, zoals met Münster en Osnabrück. “Om tot smart cities te komen, moet je steden clusteren en goed kijken waar de kracht van een regio ligt. Je wilt stedelijke massa, die als eenheid opereert.”

Innovatie

De ontwikkeling die Twente voor ogen heeft, komt naar voren in het innovatiebeleid, dat sterk gericht is op de historie van de regio. De technische maakindustrie neemt een voorname plek in. Bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen trekken er samen in op. Den Oudsten: “De universiteit met vele spin offs is onze levensader naar economische ontwikkeling. Het incubatiepotentieel is groot, wat tot duizenden arbeidsplaatsen zal leiden.”
Buiten technologische innovatie richt Twente zich ook op sociale innovatie. In nieuwe samenwerkingsverbanden wordt gekeken hoe problemen in wijken effectief zijn op te pakken. “Mensen zonder werk een nieuwe richting op zetten, kun je niet als overheid alleen. Samen met andere organisaties kunnen we huisbezoeken doen, collectieve verzekeringspakketten ontwikkelen en banen creëren om grip te krijgen op het leven van mensen.”

Beperkte overheidspositie

Om te innoveren is snelheid nodig. Op bestuurlijk en uitvoerend vlak. Dat laatste kan door mensen meer verantwoordelijkheid te geven via decentralisatie op wijkniveau. “Wij houden pilots met eigen wijkbudgetten. Dat gaat erg goed”, aldus Den Oudsten. “We zijn ons er nu van bewust dat de positie van de overheid beperkt is. Het bedrijfsleven moet de ruimte krijgen om de omgeving te ontwikkelen en daar de verantwoordelijkheid voor te voelen. Als overheid help je dat organiseren, faciliteren en arrangeren.”