Gemeentehuis Hilversum

“Wie doet wat en waarom gebruiken we welke systemen?”

"We waren in eerste instantie enorm zoekende”, vertelt Business Analist Gert-Jan Niesing. “Er waren maar weinig partijen die concreet konden aangeven om welke harde gegevens het ging. Hoeveel klanten en hoeveel producten? We besloten al snel tot een regionale aanpak. Dat maakte het in het begin extra complex. De eerste actie was de poging om in kaart te brengen welke spelers er allemaal op onze zorgmarkt actief waren en welke klanten zij bedienden. Dat inzicht hadden we nodig om te weten met welke partijen we de samenwerking moesten zoeken en afspraken moesten maken over aanlevering van de data. Dit waren er verrassend veel en niet iedere partij kon de data aanleveren zoals wij dat wilden. Centrale vragen waren dus al snel: Wat kan er wel en welke tijdelijke oplossingen organiseren we én hoe houden we grip op de ontwikkelingen?"

Belangrijke data

"Belangrijke data zijn bijvoorbeeld: productkenmerken, de verrichte werkzaamheden, het aantal uren en de geboekte resultaten bij de cliënt. Deze data geven de informatie over de businessvragen: Wat was de vraag/het probleem, wat heeft de gemeente gedaan/aangeboden of georganiseerd en wat is het resultaat of hoever staat het er mee? Voorheen kregen we deze informatie voornamelijk als hardcopy aangeleverd. De verantwoordingsinformatie werd omgezet naar data en gebruikt om verantwoordingsrapportages op te stellen. Nu moeten wij ons niet alleen kunnen verantwoorden, maar ook regie kunnen voeren. Dit vereist dat er een mogelijkheid is om met alle belanghebbende informatie uit te wisselen die plaats- en tijdonafhankelijk is. Externe partijen hebben ons geholpen om een Digitaal Leefplein op te zetten. Dit platform vormt een digitale verbinding tussen de inwoners, aanbieders van ondersteuning, de gemeenten, samenwerkende partners en de Regio."

Één standaard

"Gegevens kunnen via één standaard snel en doelmatig worden uitgewisseld. Op gemeentelijk niveau hebben we een klantvolgsysteem, een backofficesysteem en een financieel systeem. Die drie bronnen en het Digitale Leefplein kunnen we ook ontsluiten. Om er goed gebruik van te maken, moeten er keuzes worden gemaakt hoe je de data groepeert en rangschikt. Uit welke data bestaat het aanbod en voor welke vraag is dit een oplossing. Of andersom: voor welke vraag hebben wij welke oplossing. Hierbij dient iedere belanghebbende of afvaardiging betrokken te zijn om onduidelijkheden te voorkomen en betrokkenheid te borgen. Aan de hand van de gemaakte keuzes, kan er een business- en informatieve analyse worden opgesteld. Om vervolgens de data te relateren aan gestelde doelen en prestatie-indicatoren. Gebruik de data die je echt helpen om de cliënt beter te kunnen bedienen. Binnen onze huidige informatiestructuur kunnen we daar aan voldoen.”
 Gemeentehuis
's Hertogenbosch

“We kunnen nu het resultaat van de zorg meten”

Peter Ruijters is Informatiemanager Sociaal Domein bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. De generieke doelstelling van de decentralisatie binnen het sociale domein juicht hij toe. “We willen dat mensen in hun eigen kracht komen, vanuit het vermogen om zelf oplossingen te vinden en toe te passen. De zorg wordt te duur, moet doelmatiger, met minder inzet van individuele voorzieningen. Dat is een kwestie van maatwerk bieden en goed organiseren, op een manier dat ieder zijn steentje bijdraagt aan een beter stelsel. Zo hebben we nieuwe afspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Op dat gebied hebben we belangrijke innovaties doorgevoerd. Ons doel: zorgaanbieders gaan niet voor urenmaximalisatie, maar voor een zo goed mogelijk resultaat voor de cliënt. In de “oude” Wmo was er geen sprake van echte prikkels voor zorgaanbieders om efficiënter te werken en op resultaat af te rekenen."

Registratie

"De zorgverlener leverde een product, daar stonden een aantal uren voor en die werden vergoed. We registreerden weinig over resultaten, laat staan dat we veel lering trokken uit de bestaande data. Wij streven naar een situatie waarbij we heel duidelijk het resultaat van de interventie kunnen meten. Daarvoor zijn afspraken nodig over het delen van informatie. We hebben te maken met bijna tweehonderd zorgaanbieders. Samen hebben we gekeken naar welke informatie nodig is om de resultaten inzichtelijk te maken en met elkaar hebben we één taal ontwikkeld. Dat ging en gaat niet altijd makkelijk, maar waar een wil is, is een weg. We zijn gebonden aan strikte privacyregels; terecht natuurlijk, maar die beperken de mogelijkheid informatie te delen. Met behulp van Synaxion en Qlik bouwden we een webportaal. Zorgaanbieders kunnen nu gestandaardiseerde formulieren aanleveren bij de centrumgemeente ter verantwoording van de zorgactiviteiten."

’s-Hertogenbosch

"Alle gemeenten die vallen onder de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch kunnen op hun beurt deze gegevens analyseren en benutten om zorgaanbieders te informeren en waar nodig bij te sturen. We hebben nu informatie waar we wat mee kunnen. We zien wat er gebeurt en of het beter gaat met de cliënten. Dat is al een enorme slag. We kunnen nu op een veilige en gestructureerde manier gegevens uitwisselen en delen. Het is de kunst om daar betekenis aan te geven. Die slag gaan we nu maken. We zien dingen gebeuren, hoe interpreteren we die en hoe vertalen we dat terug naar beleid. Een prima basis om verder uit te bouwen in het belang van de cliënt.”